ekologie-likvidace-odpadu-03-big.jpg 15 Února, 2020

Likvidace, recyklace a nakládání s odpady

Jelikož odpad představuje velký problém pro současnou společnost, je velice důležité vědět, jak s ním zacházet. A to nejen z důvodu jeho dalšího využití, ale i k omezení jejich škodlivých účinků na životní prostředí. Bioodpad je biologicky rozložitelný odpad, který pochází především z údržby zahrad, ale i kuchyní. Některá města a obce v České republice organizují pro občany jeho oddělený sběr. Elektroodpad představuje odpad ve formě elektrospotřebičů a jejich částí, elektrických a elektronických součástek. Je oddělen od komunálního a směsného odpadu a má stanovena svá pravidla sběru. Jelikož jsou kovy ceněnou surovinou pro další výrobu, sběr probíhá prostřednictvím výkupen druhotných surovin a je dokonce možné za jejich třídění dostat peníze. Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který má negativní vliv na životní prostředí, zdraví lidí a zvířat nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí. Je nutné ho likvidovat ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů či se dále recykluje ve specializovaných firmách. Jako nebezpečný odpad se obvykle označuje ten, který vykazuje některou z vlastností jako je výbušnost, toxicita, dráždivost, oxidační schopnost, žíravost, karcinogenita, infekčnost, vysoká hořlavost a další. Ze všech tříděných odpadů vyprodukuje průměrná česká domácnost nejvíce papíru. A právě proto, že je papír dobře recyklovatelná surovina, vyplatí se ho dále zužitkovat. Ve srovnání s papírem vydrží plasty několikanásobně déle a přírodu velmi zatěžují. Bohužel je recyklace plastů jedna z nejméně ekologických, proto se jako nejlepší řešení zdá omezení tohoto odpadu ve všech domácnostech. Třídění pneumatik je velmi důležitou otázkou v oblasti ekologie a to zejména proto, že každoroční hranice produkce pneumatik v České republice se blíží k hranici 70 000 tun. Naštěstí se objevuje čím dál tím více firem, které se zabývají recyklací ojetých gum. Průmyslové odpady vznikají jako výsledek průmyslové výroby a řadí se mezi nebezpečné odpady. Patří sem odpady z klasické strojírenské výroby a těžkého průmyslu, ale také z dalších odvětví průmyslu (výroba potravin) či například odpad vznikající při těžbě nerostných surovin. Sklo tvoří významnou část celkového množství vyprodukovaného odpadu a na rozdíl od plastů se řadí mezi dobře recyklovatelné suroviny, proto by se mělo všeobecně preferovat.

Stavební odpady nejsou z ekologického hlediska ve většině případů nebezpečné pro své okolí, protože ve větší míře neobsahují škodlivé ani toxické látky, ale pro velké objemy se stávají pro skládky neúnosné.