bouraci-prace-bozp-03-big.jpg 24 září, 2020

Bourací práce a dodržování bezpečnosti práce

Bourací práce se provádějí na podkladě technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací, nebo stanoveného na základě průzkumu stavby, o kterém se vyhotoví zápis. Jsou-li zjištěny při bourání skutečnosti neodhalené průzkumem, musí se technologický postup neprodleně upravit.


Přípravy na bourání

Podzemní objekty a dutiny musejí být zajištěny nebo zasypány. Do bourané stavby musí být zabezpečen bezpečný vstup. Před bouráním musejí být staticky zajištěny sousední stavby. Před zahájením bouracích prací musí být vymezen ohrožený prostor, který musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob a v zastavěném území oplocen nebo střežen. Musí být určen signál k opuštění pracoviště, který vydá osoba řídící bourací práce v případě bezprostředního ohrožení. Se signálem musejí být seznámeni všichni zaměstnanci na pracovišti. Vnitřní rozvody a instalace v bourané stavbě musejí být před zahájením bourání odpojeny a zajištěny. K zajištění dodávky el. energie se zřídí dočasné elektrické zařízení. Jestliže konstrukce bourané stavby nemá dostatečnou únosnost, provádí se bourání z pomocných konstrukcí. K zahájení bouracích prací musí být vydán osobou určenou zhotovitelem písem­ný příkaz.


Bourání

Bouraným materiálem nesmějí být nadměrně zatěžovány podlahy a stropní konstrukce, jakož i pomocné konstrukce. Materiál musí být průběžně odstraňován. Bourání vícepodlažních staveb, svislých konstrukcí vyšších než 3 m, schodišť a částí ovlivňujících konstrukční bezpečnost a další vyjmenované činnosti smějí provádět jen osoby k tomu určené zhotovitelem pod stálým dozorem zhotovitelem pověřené osoby, který vykonává jen dozor a z pracoviště se nesmí vzdálit. Bourací práce nesmějí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita nestržených konstrukcí.


Ruční bourání

Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat shora dolů. Konstrukční prvky nesmějí být před odstraňováním zatíženy. Při bourání zdí se musí dávat pozor na vystupující konstrukce (balkony, arkýře), které musejí být zajištěny. Bourání klenby uvolněním zajišťující konstrukce lze provádět jen strojně. Při ručním bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí musejí být odstraněny zdi nad ní, nosné prvky odkryty a odstraněn vybouraný materiál.